ZARZĄDZENIE NR 68/13

 

DYREKTORA

 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

w BOLESŁAWCU

z dnia 1 lipca 2013r.

 

Na podstawie:

 

§ 4 Uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławca z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, ze zmianami Uchwała Nr LXI/501/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, Uchwały Nr XXXV/293/2013 Rady Miasta z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwał Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. oraz na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 79,poz. 854 ze zm.)

 

wprowadzam

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin Organizacyjny, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013.r.

§ 3

Dotychczasowy Regulamin Organizacyjny MZGM Bolesławiec traci ważność z dniem

30 czerwca 2013r.