ZARZĄDZENIE NR 163/2013r.

 

 

 

DYREKTORA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 

W BOLESŁAWCU

 

z dnia 18 listopada 2013r.

 

w sprawie zmiany dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2013r. dla pracowników

 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 130 kodeksu pracy oraz § 12 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego z dnia 1 lipca 2013 r i § 28 Regulaminu Pracy z dnia 3 kwietnia 2013r. w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

 

zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Ustalam dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu następujące zmiany w rozkładzie czasu pracy;

 

 

 

  1. 1)ustala się jako dzień wolny od pracy w 2013r. 27 grudnia ( piątek);

 

 

 

  1. 2)wyznaczam jako dzień pracy w 2013r. 7 grudnia ( sobota) .

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Organizacyjnego

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznemu podaniu do wiadomości pracownikom Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.