ZARZĄDZENIE NR 114A/2013

DYREKTORA

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy MZGM.

 

Na podstawie art.104 § 1, 1041 1042 § 2, 108,129 § 1 Kodeksu Pracy , oraz art.42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223,poz.1458), art.16 ust.1 i 2i art.17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 ze zm.), art.5 ust.1 pkt 3 i ust. 1 a ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U z 1996r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) ,oraz § 12 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego MZGM w Bolesławcu

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

  1. 1.Rozdział 5 CZAS PRACY § 23 pkt 2, pkt 3, pkt 4 I i II otrzymuje następujące brzmienie:

2. Okres rozliczeniowy wynosi cztery miesiące.”,

3. Początkiem pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego jest miesiąc styczeń

4.Pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku.

  1. I.Rozpoczęcie pracy o godzinie 7 oo a zakończenie pracy o godzinie 15oo.
  2. II.W każdy poniedziałek wyznaczeni przez kierownika działu pracownicy poszczególnych działów rozpoczynają pracę o godzinie 8oo a kończą o godzinie 16oo.”

§ 2

 

Pozostałe postanowienia zawarte w regulaminie pracy pozostają bez zmian.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie Nr 114A/13 obowiązuje od dnia 9 września 2013 r.

 

 

 

                   Uzgodniono

z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi

     działającymi w MZGM w Bolesławcu