ZARZĄDZENIE NR 34/14 DYREKTORA 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU

z dnia 17 lutego 2014 r.

 

Na podstawie:

 

§ 4 Uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławca z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu (ze zm.: Uchwała Nr LXI/501/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, Uchwała Nr XXXV/293/2013 Rady Miasta z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r., oraz na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U z 2014 r., poz. 167)-

 

wprowadzam

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, zwanego dalej MZGM, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Z dniem 2 marca 2014 r. traci ważność Zarządzenie Nr 68/13 z dnia 1 lipca 2013 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny MZGM w Bolesławcu.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w BIP MZGM.

§ 4

Regulamin Organizacyjny MZGM, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 3 marca 2014 r.