ZARZĄDZENIE NR 48/2014

Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/13 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 104 § 1, 104¹, 104² § 2, 108, 129 § 1 Kodeksu Pracy, oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, ustalam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 41/13 Dyrektora Bolesławiec z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, zmienionym Zarządzeniem nr 114A/13 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 27 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.§ 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie;

”3) komórkach organizacyjnych MZGM – oznacza dział i samodzielne stanowiska MZGM;

Zastępca Dyrektora (DZ),

Główna Księgowa (DF),

Dział Organizacyjny (DP),

Dział Eksploatacyjno-Komunalny (DEK),

Dział Gospodarki Odpadami (DGO),

Dział Finansowo-Księgowy (DFK),

Dział Czynszowo-Windykacyjny (DCW),”

2.W rozdziale 5 § 23 ust.4 otrzymuje następujące brzmienie;

„4. Pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku, w przypadku świąt przypadających w sobotę pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny od pracy w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto.

  1. I.Rozpoczęcie pracy o godzinie 7oo a zakończenie pracy o godzinie 15oo.
  2. II.W każdy poniedziałek wyznaczeni przez kierownika działu pracownicy poszczególnych działów rozpoczynają pracę o godzinie 8oo a kończą o godzinie 16oo.
  3. III.Grupa obsługi sprzątaczy i grupa pomocnicza majster/ nadzorujący sprzątaczy/ rozpoczyna pracę o godzinie 6oo a kończy o godzinie 14oo.”

 

§ 2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania z treścią zarządzenia

podległych pracowników.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacyjnego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go Pracownikom do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.