ZARZĄDZENIE NR 47/2014

 

DYREKTORA

 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU

 

z dnia 6 marca 2014 r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu w okresie

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 130 kodeksu pracy § 28 Regulaminu pracy, § 13 ust 10 Regulaminu Organizacyjnego MZGM w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ustalam dla pracowników MZGM Bolesławiec następujące zmiany w rozkładzie czasu pracy: ustalam jako dni wolne od pracy: dzień 2 maja 2014 r. (piątek) oraz dzień

10 listopada 2014 r.(poniedziałek).

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi działu Organizacyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go Pracownikom do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.