ZARZĄDZENIE NR 23/2017

DYREKTORA

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU

z dnia 17 marca 2017 r.

 

       Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXXIII/337/2017 Rady Miasta Bolesławca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu oraz na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U z 2015 r., poz. 1881),

wprowadzam

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, zwanego dalej MZGM, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem 31 marca 2017 r. tracą moc:

  1. Zarządzenie nr 168/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,
  2. Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Do wiadomości:

 

  1. DZ- …………………………
  2. DF- …………………………
  3. DEK- …………………………

4) DGO      - …………………………

5) DCW      - …………………………

6) DL          - …………………………

7) DP          - …………………………