0316149
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprz. tudzień
Ten miesiąc
Poprz.miesiąc
Razem
15
202
721
313686
2687
7861
316149

Twoje IP: 18.205.60.226
2019-12-12 01:01

O g ł o s z e n i e

Gmina Miejska Bolesławiec ogłasza nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 12 w Bolesławcu

Właścicielem i administratorem budynku przy ul. Żwirki i Wigury 12 w Bolesławcu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. Przydział lokali odbędzie się na zasadach i wg kryteriów obowiązujących w TBS Sp. z o. o.

1. Zgodnie z art. 15 a ust 3 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego, ogłoszenie skierowane jest do:

1)    najemców  lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec,
2)    osób,   które po raz   pierwszy zostaną  najemcami i wychowują przynajmniej jedno własne lub przysposobione małoletnie dziecko. W przypadku gdy wnioskodawcami  są małżonkowie, warunek dotyczący wychowywania własnego lub przysposobionego dziecka uznaje się za spełniony, jeżeli spełnia go przynajmniej jeden z małżonków oraz gdy jeden  z nich do 31.12.2019 r. nie ukończy 35 roku życia,
3) osób, które ukończyły 60 lat i dla których najem będzie pierwszym najmem,
4) osób znajdujących się na wykazie osób oczekujących na przydział lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Bolesławiec.

2. Kryteria dochodowe

Zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązującymi w TBS Sp. z o. o. wnioskodawca, jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania:

a) w dniu objęcia mieszkania w TBS Sp. z o. o. nie będą posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Bolesławcu,

b) osiągają dochody określone w następujących granicach:

Ilość osób wgospodarstwiedomowym Minimalnawymagana sumadochodów netto wgospodarstwiedomowym (zł) Maksymalna sumadochodów brutto,której nie możnaprzekroczyć (zł)
1 1240 3662
2 1552 5493
3 2236 7553
4 2720 9155
5 3188 10986

c) zobowiązani będą do wpłaty kaucji w wysokości 12 - krotności miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu mieszkania. Stawka czynszu określona będzie na poziomie 9,50 za m2 powierzchni.

3. Warunkiem ubiegania się o najem lokalu jest złożenie wniosku dostępnego w siedzibie MZGM   w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 oraz na stronie internetowej www.mzgm.boleslawiec.pl wraz z wymaganymi dokumentami.

Kompletny wniosek należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23.

Wnioski o najem lokali będą rozpatrywane przez Zespół do Spraw Mieszkaniowych powołany przez Prezydenta Miasta Bolesławiec odrębnym Zarządzeniem.

Szczegółowe informacje określa „Regulamin przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 12 w Bolesławcu” dostępny w siedzibie MZGM w Bolesławcu oraz na stronie internetowej www.mzgm.boleslawiec.pl.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Gmina poinformuje zakwalifikowanych wnioskodawców o wyniku oceny oraz przekaże administratorowi budynku wnioski osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

Termin składania wniosków: od 01.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

Zastrzega się, że:

  1. Minimum 5 lokali zostanie przeznaczonych dla osób będących aktualnie najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  2. Minimum 5 lokali zostanie przeznaczonych dla pierwszych najemców wychowujących przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o których mowa w art. 7 ust 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604),
  3. Minimum 3 lokale zostaną przeznaczone dla pierwszych najemców - osób po 60 roku życia.

Najemcom nie przysługuje prawo wykupu wskazanego lokalu mieszkalnego.

Szczegółowych informacji udziela:

Iwona Plizga

Dział Czynszowo-Lokalowy

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

ul. Dolne Młyny 23

tel. 75 644 0909

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie.

Regulamin.

Zaświadczenie o dochodach.

Wniosek.