ZARZĄDZENIE NR 47/2014

 

DYREKTORA

 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU

 

z dnia 6 marca 2014 r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu w okresie

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 130 kodeksu pracy § 28 Regulaminu pracy, § 13 ust 10 Regulaminu Organizacyjnego MZGM w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ustalam dla pracowników MZGM Bolesławiec następujące zmiany w rozkładzie czasu pracy: ustalam jako dni wolne od pracy: dzień 2 maja 2014 r. (piątek) oraz dzień

10 listopada 2014 r.(poniedziałek).

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi działu Organizacyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go Pracownikom do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2017

DYREKTORA

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU

z dnia 17 marca 2017 r.

 

       Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXXIII/337/2017 Rady Miasta Bolesławca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu oraz na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U z 2015 r., poz. 1881),

wprowadzam

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, zwanego dalej MZGM, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem 31 marca 2017 r. tracą moc:

 1. Zarządzenie nr 168/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,
 2. Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Do wiadomości:

 

 1. DZ- …………………………
 2. DF- …………………………
 3. DEK- …………………………

4) DGO      - …………………………

5) DCW      - …………………………

6) DL          - …………………………

7) DP          - …………………………

ZARZĄDZENIE NR 48/2014

Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/13 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 104 § 1, 104¹, 104² § 2, 108, 129 § 1 Kodeksu Pracy, oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, ustalam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 41/13 Dyrektora Bolesławiec z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, zmienionym Zarządzeniem nr 114A/13 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 27 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.§ 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie;

”3) komórkach organizacyjnych MZGM – oznacza dział i samodzielne stanowiska MZGM;

Zastępca Dyrektora (DZ),

Główna Księgowa (DF),

Dział Organizacyjny (DP),

Dział Eksploatacyjno-Komunalny (DEK),

Dział Gospodarki Odpadami (DGO),

Dział Finansowo-Księgowy (DFK),

Dział Czynszowo-Windykacyjny (DCW),”

2.W rozdziale 5 § 23 ust.4 otrzymuje następujące brzmienie;

„4. Pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku, w przypadku świąt przypadających w sobotę pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny od pracy w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto.

 1. I.Rozpoczęcie pracy o godzinie 7oo a zakończenie pracy o godzinie 15oo.
 2. II.W każdy poniedziałek wyznaczeni przez kierownika działu pracownicy poszczególnych działów rozpoczynają pracę o godzinie 8oo a kończą o godzinie 16oo.
 3. III.Grupa obsługi sprzątaczy i grupa pomocnicza majster/ nadzorujący sprzątaczy/ rozpoczyna pracę o godzinie 6oo a kończy o godzinie 14oo.”

 

§ 2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania z treścią zarządzenia

podległych pracowników.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacyjnego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go Pracownikom do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.

ZARZĄDZENIE NR 48/2014

Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/13 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 104 § 1, 104¹, 104² § 2, 108, 129 § 1 Kodeksu Pracy, oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, ustalam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 41/13 Dyrektora Bolesławiec z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, zmienionym Zarządzeniem nr 114A/13 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu z dnia 27 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.§ 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie;

”3) komórkach organizacyjnych MZGM – oznacza dział i samodzielne stanowiska MZGM;

Zastępca Dyrektora (DZ),

Główna Księgowa (DF),

Dział Organizacyjny (DP),

Dział Eksploatacyjno-Komunalny (DEK),

Dział Gospodarki Odpadami (DGO),

Dział Finansowo-Księgowy (DFK),

Dział Czynszowo-Windykacyjny (DCW),”

2.W rozdziale 5 § 23 ust.4 otrzymuje następujące brzmienie;

„4. Pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku, w przypadku świąt przypadających w sobotę pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny od pracy w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto.

 1. I.Rozpoczęcie pracy o godzinie 7oo a zakończenie pracy o godzinie 15oo.
 2. II.W każdy poniedziałek wyznaczeni przez kierownika działu pracownicy poszczególnych działów rozpoczynają pracę o godzinie 8oo a kończą o godzinie 16oo.
 3. III.Grupa obsługi sprzątaczy i grupa pomocnicza majster/ nadzorujący sprzątaczy/ rozpoczyna pracę o godzinie 6oo a kończy o godzinie 14oo.”

 

§ 2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania z treścią zarządzenia

podległych pracowników.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacyjnego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go Pracownikom do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.

ZARZĄDZENIE NR 34/14 DYREKTORA 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BOLESŁAWCU

z dnia 17 lutego 2014 r.

 

Na podstawie:

 

§ 4 Uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławca z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu (ze zm.: Uchwała Nr LXI/501/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, Uchwała Nr XXXV/293/2013 Rady Miasta z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r., oraz na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U z 2014 r., poz. 167)-

 

wprowadzam

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, zwanego dalej MZGM, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Z dniem 2 marca 2014 r. traci ważność Zarządzenie Nr 68/13 z dnia 1 lipca 2013 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny MZGM w Bolesławcu.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w BIP MZGM.

§ 4

Regulamin Organizacyjny MZGM, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 3 marca 2014 r.